Образование, наука

Сортировка записей:
Үстаз тағылымы
 • Автор: Мұқанов, Қайролла Мұқанұлы
 • Описание: Мұқанов, Қайролла Мұқанұлы. Үстаз тағылымы. - Көкшетау, 2004. - 150 бет
 • Аннотация:

   Бұл кітапқа Қазақ ССР-на еңбегі сіңген мұғалім, білікгі ұстаз, ардақты ана Қағида Базарбаеваның әр жылдары газет, жорналдарда жарияланған мақалалары мен ғылми-практикалық конференцияларда, педагогикалық оқуларда жасаған баяндамалары еніп отыр. Сонымен қатар Қағида Базарбаева туралы бірқатар авторлардыңжылы лебізі берілді. Кітап оқытушылар мен оқушыларға, ата-аналарға, барлық көпшілік қауымға арналады.

  Бүл кітаптің басылып шығуына демеушілік көрсетіп, жанашырлық "білдірген сүйікті інім Көкшетау университетінің ректоры, галым, профессор Қасым Жанат Жақып-Сейітұлына жануямның атынаң бар ұрпагымыздың атынан шексіз алғысымызды білдіреміз.

  Жақсылығың Алладан қайтсын Жанат!

 • Читать полностью (10)
 • Предоставлено: Историко-литературный центр "Асыл Мұра"
 • Подробнее...
  Сборник тестовых заданий по гражданскому праву Республики Казахстан (общая часть)
 • Автор: Афанасьев Павел Васильевич
 • Описание: Афанасьев, П. В. Сборник тестовых заданий по гражданскому праву Республики Казахстан (общая часть) [Текст] / П.В. Афанасьев; СКГУ им. М.Козыбаева. – Петропавловск : Северный Казахстан , 2009. – 58 с. ).
 • Аннотация:

  Автор - старший преподаватель кафедры юриспруден¬ции Факультета Истории и Права СКГУ имени академика Маната Козыбаева.
  Настоящий сборник тестов предназначен для студен¬тов юридических ВУЗов и факультетов, магистран тов и ас¬пирантов, специализацией которых является гражданское право Республики Казахстан.
  Данный сборник может выступать в качестве учебного пособия и предназначается для подготовки к сдаче заче¬тов, экзаменов и других контрольных срезов студентами очных и заочных отделений. Содержание тестов позво¬ляет выявить их уровень знаний и подготовки. Тесты мо¬гут использоваться как для промежуточной, так и для ито¬говой аттестации студентов.
   

 • Читать полностью (14)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная научная универсальная библиотека имени Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Пробы: Альманах творчества школьников и педагогов. Выпуск первый
 • Описание: Пробы: Альманах творчества школьников и педагогов. Выпуск первый. / Ред.-сост. Ефремова О. С. - Петропавловск, «Северный Казахстан», 2017.- 166 с.
 • Аннотация:

   В первый выпуск альманаха вошли стихотворные, прозаические и публицистические опыты учащихся и педагогов Бескольской средней школы-гимназии. Книга стала результатом работы двух кружков, литературного творчества и журналистики, в 2016-2017 учебном году. Участие в альманахе для большинства авторов является дебютом в издании своих произведений. Предназначена для широкого круга читателей.

 • Читать полностью (10)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская Кызылжарская районная библиотека
 • Подробнее...
  Поэзия тіліндегі «Туған жер» концептісінің көpiнici
 • Автор: Таласпаева Жанар Серкешқызы
 • Описание: Таласпаева Ж. С. Поэзия тіліндегі «Туған жер» концептісінің көpiнici: монография. / Ж.С. Таласпаева, А.С. Искакова. - 2-ші бас. - Петропавл: М. Козыбаев атындагы СҚМУ, 2018.- 160 б.
 • Аннотация:

  Еңбекте әлем және қазақ поэзиясы өкілдерінің шығармаларындағы «Туған жер» концептісінің қолданысы талданып, мәдени фон мен мәдени семаға ие болған стереотиптік бірліктер жан-жақты талданады. Монография филология мамандықтарынық студентгері мен магистранттарына, қазақ тіл білімі мамандарына, жалпы көркем мәтін мәселелерін зерттеуге қызығушылық танытатын ізденушілерге арналады. 

 • Читать полностью (10)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Полиязычие как основа стабильности и развития казахстанского общества
 • Описание: Полиязычие как основа стабильности и развития казахстанского общества: методическое пособие / Т.А. Ахметова, З.И. Табакова, О.Г. Штро, М.А. Тябус. - Изд. 2-е. — Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева. 2018.- 118с.
 • Аннотация:

   В методическом пособии представлен материал о развитии полиязычия как основы стабильности и развития казахстанского общества. Стратегически важной задачей языковой политики Казахстана является необходимость овладения казахским, русским и английским языками, создание условий для изучения и функционирования языков этносов Казахстана. В пособии отражены проблемы и механизмы подготовки полиязычных кадров в республике.
  Данное пособие может быть использовано в качестве подготовки для самостоятельной работы студентов, преподавателями школ средних и специальных заведений.

 • Читать полностью (10)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалык сипаты
 • Автор: Таласпаева Жанар Серкешқызы
 • Описание: Таласпаева Ж. С. Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалык сипаты: Монография / Таласпаева Ж.С., Есматова М.Т. - Изд. 2-е. — Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. — 128 б.
 • Аннотация:

  Монографияда Солтустік Қазақстан облысының Қызылжар және Есіл аудандарының ономастикалық атаулары жинақталып, саралана келе, олардың шығy тарихы, лексика-грамматикалық тәсіл арқылы жасалу жолдары талданған. Зерттеу нысаны ретінде талдауға түскен жергілікті жердің көне топонимдері тарихи лексика материалдары ретінде аса құнды. Еңбек филология мамандықтарының студенттері мен магистранттарына, казак тіл білімi мамандарына, жалпы ономастика мәселелерін зерттеуге қызығушылық танытатын ізденушілерге арналады. 

 • Читать полностью (10)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Наречие как часть речи русского языка
 • Автор: Коноплёв, Василий Георгиевич.
 • Описание: Коноплёв, В№ Г. Наречие как часть речи русского языка [Текст] : Словарь-справочник / В.Г. Коноплёв. – Петропавловск : Северный Казахстан , 2011. – 256 с. Список использ. источников: с. 248-249.
 • Аннотация:

   Словарь-справочник «Наречие как часть речи русского языка» посвящен одной части речи, наиболее сложной и противоречивой в правописании. Автор-составитель попытался объяснить закономерности слитно-раздельного написания наречий.
  Книга окажет помощь в правописании наречий учащимся школ, студен¬там филологических факультетов, учителям русского языка и всем заинтересованным в грамотности письма.

   

 • Читать полностью (8)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. 1937-2012 = Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева. 1937-2012
 • Описание: М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. 1937-2012 = Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева. 1937-2012 . – Петропавловск : АО "Полиграфия", 2012. – 304 бет.фотосурет ; 1000 дана
 • Аннотация:

   Книга, посвященная 75-летию Северо-Казахстанского государственного университета, содержит историческую информацию по образованию и историческим этапам становления вуза. Издание богато иллюстрировано историческими фотографиями и фотографиями, отражающими сегодняшние образовательные, научные и воспитательные процессы, университета. В книге найдут свои имена преподаватели, внесшие неоценимый вклад в подготовку специалистов, как для широкого спектра отраслей, так и для учебных заведений разного уровня и выпускники, прославившие свой родной университет.

 • Читать полностью (11)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Космонавты живут на земле
 • Автор: Вихляев, Виктор.
 • Описание: Вихляев, В. Космонавты живут на Земле [Текст] : Очерки, статьи, репортажи, интервью, эссе, стихи, эксклюзивные документы, ретрофото / В. Вихляев. – Петропавловск : Северный Казахстан , 2011. – 192 с. : ил. - Посвящается 50-летию Гагаринского взлёта, 20-летию Независимости РК, 75-летию образования СКО
 • Аннотация:

   Имя автора этого издания более полувека постоянно присутствует на страницах оперативной и журнальной прессы Казахстана, звучит в телерадиоэфире. За журналистские полвека пройдено много тропок-дорог по просторам страны и региона, накоплено столько материалов о земляках их славных делах, что хватило бы на несколько книжек.

  Скорее всего, не всем им суждено выйти в свет, но одну из них недавно удостоенный звания «Почётный журналист Казахстана» Виктор Вихляев решил непременно издать при поддержке спонсоров именно в этом году объявленном Годом Космонавтики (50-летие гагаринского взлёта) 75-летия образования области, 20-летия Независимости РК и… в связи с собственным юбилеем -75-летием со дня рождения (ноябрь).

  Космос — излюбленная тема автора, который с 12 апреля 1961 г. и по сей день неотступно не теряет к ней интереса, поддерживает связь со «стариками»-космонавтами и молодыми «беркутами» и сам мечтает хотя бы мысленно, оставить «следы на пыльных тропинках далёких планет». А пока мы всем земным «экипажем» денно и нощно мчимся по орбите на «корабле» по имени Земля со скоростью 29,765 км/сек. и отправляем в Небо всё новых и новых отважных «робинзонов». Космонавты живут на Земле но во имя ее и Человечества отправляются в рисковые вояжи, возвращаясь «с чемоданами открытий».

  Автор художественно-документальной книги-сборника просит извинения у внимательного читателя, который может заметить неизбежные повторы-упоминания фактов, событий, дублирование наиболее важных по его мнению, своих же мыслей в представленных материалах, поскольку они естественно, публиковались в республиканско-областных СМИ в хронологически разные периоды «золотого» полувека космических открытий и как говорится, «слова из песни не выкинешь».

 • Читать полностью (16)
 • Подробнее...
  Кенес Кажымурат
 • Описание: Кенес Кажымурат. — Алматы: Казахстан даму институты, 1998. — 92 стр
 • Аннотация:

   Данный указатель из серии библиография ученых Казахстана посвящен академику Академии социальных наук Казахстана, доктору экономических наук, профессору К.Кажымурату. 

  Библиография включает основные даты жизни, краткий очерк научной и общественной деятельности, хронологический и алфавитный указатель трудов, список аспирантов и докторантов, защитивших кандидатскую и докторскую диссертационную работу, а также именной указатель соавторов

 • Читать полностью (4)
 • Предоставлено: Центральная библиотека Акжарского района Северо-Казахстанской области
 • Подробнее...
  История школы № 4 (1974–1998 гг.)
 • Описание: История школы № 4 (1974-1998 гг.) [Текст] / [сост. Н.Д. Литвинова [и др.]]. – Петропавловск : Северный Казахстан , 2012. – 192 с : фото
 • Аннотация:

  Летопись о жизни школы, начиная с её открытия в 1974 и до девяностых годов прошлого века.
  Она содержит архивные уникальные материалы из газет и журналов о школе, фотографии.
   

 • Читать полностью (9)
 • Предоставлено: Областной универсальной библиотекой им. с. Муканова
 • Подробнее...
  Драматургия мәселелері: Сәкен Жүнісов - драматург : Оқу құралы.
 • Автор: Шапауов, Әліби Қабыкенұлы.
 • Описание: Шапауов, Әліби Қабыкенұлы. Драматургия мәселелері: Сәкен Жүнісов - драматург : Оқу құралы. / Ә.Қ. Шапауов. – Павлодар : 2002.-78 б.
 • Аннотация:

  Оқу құралында 1970 - 1990 жылдардағы қазақтын белгілі драмашыларының шығармашылығымен бірге Халық жазушысы Сәкен Жүнісовтің драматургтік шеберлігі, жалпы драматургия мәселелері сөз болады. Еңбек жоғары оқу орындарының филология факультеттері студенітеріне, жас ғалымдарға, әдебиеттанушылар мен көпшілік қауым үшін көмекші оқу құрал болып табылады.

 • Читать полностью (13)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Василий Сергеевич Черников: Воин. Учитель. Ученый
 • Описание: Василий Сергеевич Черников: Воин. Учитель. Учёный ; [сост. Н.В. Вьялицина] . – Петропавловск : Северный Казахстан, 2014. – 235 с.ил., 12 л. ил. ; Книга с автографом
 • Аннотация:

   Книга состоит из воспоминаний В.С. Черникова «Изюминки в чёрном хлебе войны. Свидетельства очевидца» и мемуаров о нем, написанных выпускниками школы №7, исторического факультета пединститута, коллегами и дочерьми.

 • Читать полностью (18)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Благотворительность как механизм укрепления казахстанской идентичности, единства и согласия
 • Автор: Шевченко С. А.
 • Описание: Шевченко С. А. Благотворительность как механизм укрепления казахстанской идентичности, единства и согласия: метод. пособие / С.А. Шевченко, Л.A. Гривенная. - Изд. 2-е. – Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 100 с.
 • Аннотация:

  В данном пособии рассмотрена история возникновения н развития благотворительности, описаны сущность и различные виды ее проявления. Пособие содержит методические рекомендации и разработки проведения мероприятий, направленные на оказание помощи детям.
  Пособие предназначено для преподавателей вузов и школ, студентов, а также широкого круга людей, интересующихся вопросами благотворительности.
   

 • Читать полностью (9)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Бабадан қалған байтағым: 2-ші том
 • Автор: Тайшыбай 3. С.
 • Описание: Тайшыбай 3. С. Бабадан қалған байтағым: «Журналистика» мамандығының студенттері үшін оқу-әдістемелік құралы / З.С. Тайшыбай. Екінші басылым — Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. – Т.2. – 254 б.
 • Аннотация:

  «Бабадан қалған байтағым» (1 -2 бөлім) оқу-әдістемелік құралы халықтың салт-дәстурлері мен тіршілік дағдыларынан, мәдениеті мен әдебиетінен мәліметтерді студенттер «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінде пайдалана алады.
  Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттарға, студенттерге және мектеп мұғалімдеріне арналған.
   

 • Читать полностью (12)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Бабадан қалған байтағым: 1-ші том
 • Автор: Тайшыбай, Зарқын Сыздықұлы.
 • Описание: Тайшыбай 3. С. Бабадан қалған байтағым: «Журналистика» мамандығының студенттері оқу-әдістемелік кұралы / З.С. Тайшыбай. Екінші басылым. — Петропавл: М. Қозыбаев атындагы СҚМУ, 2018. — Т. 1.-2017.-252 б.
 • Аннотация:

  «Бабадан қалған байтағым» (1-2 бөлім) оқу-әдітемелік құралы халықтың салт-дәстүрлері мен тіршілік дағдыларынан, мәдениеті мен әдебиетінен мәліметтерді студенттер «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінде пайдалана алады.
  Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттарға, студенттерге және мектеп мұғалімдеріне арналған.
   

 • Читать полностью (10)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...